Miljö

Vi ska i vår verksamhet eftersträva att i minsta möjliga grad belasta den yttre miljön.

Detta ska vi åstadkomma genom att:

  • Så långt det är möjligt hushålla med råvaror och energi och nyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
  • Att i samband med inköp alltid "miljövärdera" produkt eller tjänst och om så är praktiskt, ekonomiskt och tekniskt möjligt välja det minst miljöbelastande alternativet.
  • Arbeta förebyggande så att onödig miljöbelastning ej uppkommer där så är praktiskt, ekonomiskt och tekniskt möjligt.

Torbjörn Berg VD Sotarverktyg

 

Miljöpolicy och Miljöredovisning i sin helhet